Domein Architect Security & Privacy KadasterOver de functie

*Locatie Apeldoorn is de ‘hoofd locatie’. Om de week zal er gewerkt worden in Utrecht en overige locaties zijn incidenteel.

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een  Domein Architect Security  Privacy.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

– De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

– Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

– De verschillen tussen regio’s.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is  1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties

Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO heeft daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2024 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster heeft de taak van tactisch beheerder in 2023 op zich genomen. Wij zoeken nog een Domein ArchitectSecurity & Privacy die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

De Domein Architect zal kaders stellen en sturing geven binnen de architectuur en realisatie van het DSO. Hierbij worden globale architectuurschetsen opgesteld en gereviewd. Focus zal komen te liggen op de domeinen Technische Functies (Knooppunt en Identity Access Management/eIDAS), GDI/eOverheid, Samenwerkfunctionaliteit, Beveiliging, Privacy en Beheer. Samen met de projectarchitecten wordt gekeken hoe deze het beste in PSA’s en Solution Architecturen kunnen worden omgezet zodat de beoogde doelen worden gehaald. Specifiek voor deze functie is de domeinarchitect medeverantwoordelijk voor de overall security en privacy binnen de DSO landelijke voorziening en de compliance van de beheer organisaties.

Het architectuurteam is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bestaande architectuur en signaleert mogelijke kansen en afwijkingen. De domeinarchitect participeert in het interbestuurlijke architectuurteam en participeert ook actief in de verschillende inrichtings- en realisatieprojecten zowel richtinggevend maar ook als vraagbaak.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Het richting geven, ontwerpen en managen van de domein functionaliteit;
Onderhouden van de domein architectuur die bestaat uit een aantal globale architectuur schetsen (GAS) en één Overall GAS (OGAS);
Richting geven aan projecten binnen het domein middels de architectuurkaders;
Begeleiden van besluitvorming binnen het domein door het opstellen besluitvormings­document, evalueren, verkopen en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten;
Toezien dat het projecten conform de kaders van de GAS’en worden gerealiseerd;
Bewaakt de overall visie, requirements en kaders van het DSO binnen het domein;
Het uitdragen van de architectuurvisie binnen het domein, het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen;
Reviewen en goedkeuren van PSA’s.
Eisen
Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1-2-2024 tot en met 31-07-2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.
Overige eisen
Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.
Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
Minimaal 10 jaar ervaring als senior architect, in meerdere complexe organisaties, waar onder architectuur gewerkt werd.
Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van beveiliging (ISO27001/ISMS, BIR compliancy, BIO).
Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van privacy (WBP/AVG).
Minimaal 5 jaar ervaring met identificatie, authenticatie en autorisatie.
Minimaal 5 jaar ervaring met e-overheid bouwstenen zoals GDI, eHerkenning, PKIoverheid, Basisregistraties, etc.
Minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/DevOps/Agile ontwikkelmethodieken.
Heeft ruime kennis van de DSO architectuur en ervaring opgedaan met de Omgevingswet, opgedaan in minimaal één uitgevoerd project.
Gecertificeerd TOGAF 9 (architectuur).
Gecertificeerd CISSP of gelijkwaardig; CCSP is een pré (security).
Gecertificeerd CIPP/E of gelijkwaardig; CIPM en/of CIPT is een pré (privacy).

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
• In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Analytisch vermogen;
• Positief kritisch;
• Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;
• Politieke sensitiviteit;
• Teamspeler.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
Minimaal 10 jaar ervaring als senior architect, in meerdere complexe organisaties, waar onder architectuur gewerkt werd.
Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van beveiliging (ISO27001/IS

OPDRACHT SPECIFICATIES
Vacature ID: 20240115-465320
Soort: Interim
Regio: Gelderland
Categorie: Architect
Tarief: € 130.5
Uren per week: 36
Startdatum: 01-02-2024
Einddatum: 31-07-2024
Sluitingsdatum: 31-01-2024
Optie tot verlening: Ja
Terug naar vacatures

JOUW CONTACTPERSOON VOOR DEZE OPDRACHT IS: Corina

Corina heeft zich, met haar 30 jaar ervaring binnen de iintermediair branche, bewezen als een inventieve recruiter. Binnen haar voorgaande functies was er altijd sprake van een bepaalde mate van snelheid en resultaatgerichtheid. Corina zorgde ervoor dat de processen werden geoptimaliseerd, implementeerde verbeteringen om efficiënter te werken, haalde kosten uit de keten en bewerkstelligde een gezonde groei.

Corina heeft een resultaatgerichte, commerciële instelling en besteedt altijd veel aandacht aan de opbouw van haar aanbieding aan de klant. Klanttevredenheid is een belangrijk thema voor haar.

Corina

ZO WERKT ONZE DIENSTVERLENING

Omdat het proces verloopt via een aanbesteding is het belangrijk dat je een goede kans maakt om de opdracht te winnen. Bij een match starten we het offertetraject, bij twijfel laten we dit binnen 1 werkdag weten.

  • We beoordelen je CV om te zien of er een match is.
  • We controleren of je voldoet aan de eisen en wensen.
  • We onderzoeken op basis van data of je gewenste tarief concurrerend is.

INTRODUCTIE BIJ DE OPDRACHTGEVER

Veel van onze procedures verlopen via een aanbesteding. De eerste introductie doen wij daarom altijd op papier.

  • We werken samen een offerte uit waarin we toelichten waarom jouw profiel aansluit op de gestelde eisen en wensen.
  • We verzamelen de benodigde stukken indien gevraagd zoals referenties, diploma’s, motivatiebrief en VOG.
  • Op basis van data bepalen we een kansrijk uurtarief voor de offerte. Jij hebt zelf natuurlijk het laatste woord in het biedingstarief.

AAN DE SLAG

Wij houden van eerlijk en transparant zaken doen. Als je aan slag gaat op een interim opdracht via FutureXL hanteren we de volgende voorwaarden:

  • We vragen 10% marge over het aangeboden uurtarief voor de duur van de opdracht, met een minimum van €10,-. Bij verlengingen hanteren we gelijke voorwaarden.
  • We betalen je factuur binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtgever, je hoeft dus niet op je geld te wachten!
INTERESSE IN DEZE OPDRACHT? REAGEER DIRECT!

Stuur ons je CV met een uitgebreide motivatie. Wij kijken ernaar uit om verder met je kennis te maken.