Select Page

Digitale Transformatie 4.0 zegt het eigenlijk zelf al: hier gaat het niet om een incrementele transformatie, maar om een step-change verandering, gericht op disruptie en exponentiële waardecreatie door gebruik te maken van DATA om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Eigenlijk is het meer een metamorfose dan een transformatie.

Digitale transformatie is een business vraagstuk, geen IT-vraagstuk

Digitale transformatie is het adaptief, flexibel en simpel maken van je bedrijfsmodel. Hierdoor kan een bedrijf makkelijker op of afschalen tegen lagere operationele kosten en de time to market exponentieel versneld worden. Negen van de tien digitale transformaties zijn onterecht betiteld als IT-project en realiseren daarmee niet de potentiële groeiwaarde. Digitale transformatie is geen IT-vraagstuk maar een business vraagstuk op het bord van de CEO en CFO.

De meeste operationele modellen zijn:

  • Niet of zeer beperkt schaalbaar voor disruptieve groei en waarde creatie;
  • Applicatie- en niet DATA-centrisch;
  • Te complex door verouderde IT-omgevingen waaronder veel `legacy applicaties.

Praktisch alle IT-infrastructuur heeft zijn maximale stretch bereikt, is mensintensief, heeft hoge beheerkosten en kent security issues. Daarnaast is het niet data centrisch ingericht waardoor het niet schaalbaar is en veelal in strijd met wet- en regelgeving.

Vaak ziet de directie het digitale transformatie traject als een opdracht voor de IT afdeling/CTO. Verandermanagement en data centrisch denken is echter de taak van een CEO/CFO. DATA is de kern, IT slechts een middel.

Time To Market

Een goede time toMarket is cruciaal om tegen leveringskosten van circa 25% van de huidige kosten voor de dienst de markt disruptief te benaderen. De voordelen van een kortere marktintroductietijd zijn natuurlijk bekend: je troeft de concurrentie af, haalt hogere marges, verdient de kosten sneller terug, en je verlengt de levenscyclus van je product of dienst. Maar waarom verkort dan niet iedereen de time-to-market? Omdat de beperking van slechts het sneller uitvoeren van bestaande processen zelden de oplossing blijkt te zijn. Wil je echt grote stappen maken, dan moet je gaan voor een volledige transformatie. Oftewel, de fundamentele delen van je business opnieuw definiëren.

Wil je toekomstbestendig zijn? Dan is er een urgentie om het bedrijfsmodel agile neer te zetten en een korte time to market te creëren. Waarbij de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel zelf financierend is, zonder gebruik te maken van CAPEX (Cashflow neutraal) of werkkapitaal.

Wat levert het op?

De uitkomsten zijn een verhoging van de operationele cashflow en vergroting van de onderliggende waarde van de organisatie en substantiële verlaging van de operationele kosten van de organisatie En dit alles zonder beroep te doen op het werkkapitaal van de organisatie.

Onze aanpak

Wij maken een organisatie middels een cashflow neutraal proces in maximaal 10 maanden tijd `Future fit`! Hierbij worden de operating kosten met een factor 4 tot 8 naar beneden bijgesteld. Met als gevolg dat tegelijkertijd de operating cashflow exponentieel toeneemt waardoor de onderliggende waarde van het bedrijf (marktkapitalisatie) exponentieel gaat toenemen. Hierdoor wordt het makkelijk om liquiditeit uit de markt te halen om de groei van de organisatie te kunnen financieren.

 

Uitkomst is een `lean & mean` operationeel model dat functioneel en financieel flexibel is op basis van een DATA centrisch operationeel model.

Digitale transformatie moet leiden tot waardevermeerdering van de onderneming, niet tot extra kosten in verband met een nog complexer operationeel model.

Onze bouwstenen als basis voor digitalisering

Wij onderscheiden vijf onderdelen die deels parallel, deels sequentieel opgepakt worden:

1. Digitale Strategie

Organisaties moeten de slag maken van applicatie- naar DATA centrisch, wil men DATA gedreven kunnen werken. De ontsluiting van de DATA van de onderneming is het enige alternatief om enerzijds de “cost to serve” van het Operating Model met factoren te verlagen en anderzijds ook meteen de grondstof, mits men DATA centrisch is georganiseerd, om exponentiële balanswaarde te creëren. Wij bouwen een digitale strategie die ingaat op wie en wat de organisatie wil zijn over 5 jaar en hoe dat zo snel en efficiënt mogelijk te bereiken.

2. Bedrijfsmodel

Het grote voordeel van DATA centrisch werken is, dat er snel ingespeeld kan worden op de continue veranderende behoefte van de klant. Dit betekent dat een flexibel Bedrijfsmodel gedragen moet worden door een adaptief Bedrijfsmodel. Dit legt de basis voor de transitie van een transactioneel Business Model naar een recurring Business Model dus met terugkerende inkomsten. Hierdoor wordt de Time to Market dusdanig verkort waardoor het mogelijk wordt om zonder agile teams en robuuste IT-afdelingen, innovaties te converteren in functionaliteit en financiële waarde. In onze aanpak bouwen wij op een DATA centrische basis een flexibel bedrijfsmodel.

3. Financiële herstructurering

Een DATA gedreven transformatie biedt de unieke mogelijkheid het opgeslagen financiële vermogen in de DATA te ontsluiten. En deze bovendien liquide te maken om de transformatie te financieren. Door tegelijkertijd te streven naar een data centrische Business- en IT-architectuur is het mogelijk om die DATA als digitale immateriële activa (DIA) op de balans te activeren. Mits er een substantiële cashflow overheen loopt. De transitie is de basis, indien goed uitgevoerd, die ervoor zorgt dat de operationele kosten (ofwel de “cost to serve”) drastisch worden verlaagd. Doordat het business operating model flexibel en adaptief is geworden, wordt de “time to market” verkort. Hierdoor gaan we van een transactioneel naar een terugkerend bedrijfsmodel (Recurring Business model). Het eindresultaat is een exponentiële waardeontwikkeling door het aanjagen van cashflow.

4. Bestuur, risico & naleving

Wet- en regelgeving blijft een van de onderwerpen die veel tijd in beslag neemt. De AVG-wetgeving loopt ver voor op het bedrijfsleven en de ontwikkelingen in de markt. Wet- en regelgeving kunnen de organisatie ten goede komen.

Want wat als het DATA centrische platform de organisatie direct toegang geeft tot het voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn?

Dit betekent dat door de wijze waarop wij de Digitale Transformatie uitvoeren, de risico’s op cyber aanvallen, en de daaruit voortvloeiende mogelijke juridische consequenties, geminimaliseerd kunnen worden.

5. Gedragsverandering

Wat is ervoor nodig om te zorgen dat werknemers gaan denken vanuit DATA? Hoe slaat de top van het bedrijf de brug naar alle werknemers in de organisatie? Want als de werknemers het nieuwe gedachtegoed niet omarmen Is de transformatie niet compleet. Het slaan van de brug naar de rest van de organisatie is in eerste aanleg een communicatievraagstuk. Ten tweede is het genereren van betrokkenheid door uitleg te geven over het wat, hoe en waarom, een strikte voorwaarde om de transformatie te laten slagen. Doordat wij de volledige organisatie mobiliseren, door voorbeeldgedrag en training, zal dit leiden tot gewenst gedrag en acceptatie van alle veranderingen.

6. IT Transitie

Digitale Transformatie is geen taak voor IT alleen maar de IT-transitie is wel een belangrijk onderdeel van de transformatie. De kracht van onze aanpak is dat de IT- transitie vanuit de DATA versneld plaatsvindt. De impact hiervan is dat de IT-transitie aan de ene kant zelf financierend is en aan de andere kant leidt tot een kortere transformatie, een verlaging van de operationele kosten en minder investeringsuitgaven (Capex).

Onze aanpak

We kijken niet naar processen. We kijken alleen naar DATA waar deze de organisatie raakt. Veel van deze DATA zit traditioneel ‘opgesloten’ in Legacy systemen. Door vanuit DATA te denken ontwikkelen we die functionaliteit die tot waarde creatie leidt. Door gebruik te maken van DATA centrische technologie kunnen we enerzijds de Legacy systemen ontmantelen en anderzijds een nieuw DATA centrisch operating model opbouwen.

DATA onderzoek 

Wij beginnen in de IT-transitie met een DATA Discovery waar we in eerste aanleg onderzoeken waar alle DATA staat.  Vervolgens gaan we de DATA indexeren, categoriseren, classificeren en opschonen. Daarna brengen we de opgeschoonde data over op een NextGen DATA centrisch platform. Vanuit de Power Of Information sessies (POI) zijn wij in staat om de overgebleven bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen vorm te geven op het nieuwe platform zonder dat daar wezenlijke IT-kennis bij nodig is.  

Consequentie van deze aanpak

De consequentie van de aanpak is dat de IT-transitie vanuit een businessoptiek wordt gedreven en niet vanuit IT. Door de IT-transitie te versimpelen en effectiever te maken zijn wij in een zeer korte tijd in staat om de IT- transitie als onderdeel van de digitale transformatie versneld en robuust door te voeren en wordt door de besparingen op de Legacy systemen de hele transformatie zelf financierend.

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Future XL helpt organisaties een digitale transformatie te verwezenlijken. Van strategisch tot uitvoerend niveau.